Monday, February 1, 2010

བོད་ ཀྱི་ ལོ་གསར་

ད་ལོ་ བོད་ ཀྱི་ ལོ་གསར་ ཇི་ལྟར་ གཏོང་རྒྱུ་ ཡིན་ནམ།
བོད་ ནང་ གི་ རྩོམ་པ་པོ་ མི་ཁོམ་པའི་རྒྱལ་སྲས་ ཀྱིས་ བྲིས་པའི་ རྩོམ་ཡིག་ འདིར་ ཀློག་རོགས།

No comments:

Post a Comment