Saturday, February 13, 2016

This land is my land

ལ་ཐོན་པོའི་ཙེ་ལ།
ལྷ་སང་གཅིག་བཏང་ནས།
དར་ཅོག་གཅིག་བརླངས་ནས།
ལྷ་རྒྱ་སྦྱིན་མཁྱེན་པས།
ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས།
འདི་ང་ལ་གསུངས་བྱུང་།
ཕ་ཡུལ་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་རེད།

Chorus
བོད་འདི་ཁྱེད་ཀྱི་རེད།
བོད་འདི་ངེད་ཀྱི་རེད།
ཤར་དར་ཙེ་དོ་ནས།
སྟོད་མངའ་རི་བསྐོར་གསུམ།
བྱང་ཚོ་སྔོན་པོ་ནས།
ལྷོ་ཀོང་པོའི་ཤིང་ནག
ཕ་ཡུལ་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་རེད།རྟ་རླུང་ཤོག་རག་པ།
བྱང་ཐང་ལ་བཞོན་དུས།
རླུང་བསིལ་པོའི་ནང་ནས།
བསང་ཁམ་པའི་དྲི་མ།
གནམ་སྔོན་པོའི་ནང་ནས།
བྱ་བྱེའུས་བཤད་བྱུང་།
ཕ་ཡུལ་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་རེད།

Chorus
བོད་འདི་ཁྱེད་ཀྱི་རེད།
བོད་འདི་ངེད་ཀྱི་རེད།
ཤར་དར་ཙེ
་དོ་ནས།
སྟོད་མངའ་རི་བསྐོར་གསུམ།
བྱང་ཚོ་སྔོན་པོ་ནས།
ལྷོ་ཀོང་པོའི་ཤིང་ནག
ཕ་ཡུལ་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་རེད།

ལོ་མང་པོའི་རྗེས་ལ།
ང་ནང་ལ་འགྲོ་དུས།
གསེར་སྟོན་ཁའི་འབྲུ་ཤིང་།
ཞིང་པ་ཚོས་མངའ་དུས།
གཏམ་སྙན་པོ་བཤད་བྱུང་།
གླུ་སྙན་པོ་ལེན་བྱུང་།
ཕ་ཡུལ་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་རེད།

Chorus
བོད་འདི་ཁྱེད་ཀྱི་རེད།
བོད་འདི་ངེད་ཀྱི་རེད།
ཤར་དར་ཙེ་དོ་ནས།
སྟོད་མངའ་རི་བསྐོར་གསུམ།
བྱང་ཚོ་སྔོན་པོ་ནས།
ལྷོ་ཀོང་པོའི་ཤིང་ནག
ཕ་ཡུལ་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་རེད།

ཡུལ་མང་པོ་བསྐོར་ནས
ལྷ་ས་ལ་སླེབས་དུས
ཆང་ཁང་ལ་ཕྱིན་པས།
གྲོགས་པོ་ཚོ་མཇལ་བྱུང་
ཆང་བཞིན་པོ་འཐུང་ནས།
གླུ་གཞས་འདི་ལེན་བྱུང་།
ཕ་ཡུལ་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་རེད།

Chorus
བོད་འདི་ཁྱེད་ཀྱི་རེད།
བོད་འདི་ངེད་ཀྱི་རེད།
ཤར་དར་ཙེ་དོ་ནས།
སྟོད་མངའ་རི་བསྐོར་གསུམ།
བྱང་ཚོ་སྔོན་པོ་ནས།
ལྷོ་ཀོང་པོའི་ཤིང་ནག
ཕ་ཡུལ་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་རེད།

La thonpo tse la
Lhasang chik tangpay
Dharchok chik lang nay
Lha gyajin khen pay
Lha chokyong sungmay
Di nga la sung jung
Phayul di ngatso tsangmay ray

Chorus
Bhod di khe kyi ray
Bhod di ngay kyi ray
Shar Dartsedo nay
Tod Ngari kor sum
Jhang Tso Ngonpo nay
Lho Kongpoe shingnak
Phayul di ngatso tsangmay rayTa lungshok ragpa
Jhangthang la shon due
Lung silpoe nang nay
Sang khampay dhima
Nam ngonpoe nang nay
Jha Jhewue shad jhung
Phayul di ngatso tsangmae ray

Chorus
Bhod di khe kyi ray
Bhod di ngay kyi ray
Shar Dartsedo nay
Tod Ngari kor sum
Jhang Tso Ngonpo nay
Lho Kongpoe shingnak
Phayul di ngatso tsangmay ray


Lo mangpoe jay la
Nga nang la dro dhue
Ser tonkay dru shing
Shingpa tsoe ngadhue
Tam nyenpo shay jhung
Lu nyenpo len jhung
Phayul di ngatso tsangmae ray

Chorus
Bhod di khe kyi ray
Bhod di ngay kyi ray
Shar Dartsedo nay
Tod Ngari kor sum
Jhang Tso Ngonpo nay
Lho Kongpoe shingnak
Phayul di ngatso tsangmay ray

Yul mangpo kor nay
Lhasa la lepdhue
Changkhang la chin nay
Drokpo tso jel jhung
Chang shinpo thung nay
Lushay di len jhung
Phayul di ngatso tsangmae ray

Chorus
Bhod di khe kyi ray
Bhod di ngay kyi ray
Shar Dartsedo nay
Tod Ngari kor sum
Jhang Tso Ngonpo nay
Lho Kongpoe shingnak
Phayul di ngatso tsangmay ray