Tuesday, January 26, 2010

གྲོས་མོལ་ ཡག་པོ་ ཡོང་བར་ ཆ་རྐྱེན་ གང་ དགོས།

བོད་རྒྱ་ འབྲེལ་མོལ་ ཡང་སྐྱར་ མུ་མཐུད་ བྱུང་བ་ དགའ་བོ་ བྱུང་། འོན་ཀྱང་ བོད་ནང་ འགྱུར་བ་ ཆེན་པོ་ འགྲོ་བའི་ རེ་བ་ མེད། རྒྱ་གཞུང་ གི་ བོད་ནང་ འཛིན་པའི་ སྲིད་བྱུས་ ནི་ སྔར་ ལས་ སྡུག་ཏུ་ འགྲོ་གི་ ཡོད་པ་ ཚང་མས་ ཤེས་ཀྱི་ ཡོད།
གྲོས་མོལ་ བྱེད་རྒྱུ་ གལ་ཆེན་ ཡིན་ཡང་། སྔོས་འབྲེལ་ བྱས་ན་ གྲོས་མོལ་ འགོ་ མ་འཛུག་ གོང་ གནོན་ཤུགས་ མང་པོ་ དགོས་ཡོད། གནོན་ཤུགས་ མེད་པའི་ གྲོས་མོལ་ ལ་ ནུས་ཤུགས་ མེད་པས་ འཁྱབ། བྱས་ན་ གནོན་ཤུགས་ གང་འདྲ་ བྱས་ནས་ སྤྲུན་དགོས་སམ།
གནོན་ཤུགས་ ནི་ དབྱེ་ན་ མང་པོ་ ཡོད་པ་ ནི། དཔལ་འབྱོར་ གྱི་ གནོན་ཤུགས། སྲིད་དོན་ གྱི་ གནོན་ཤུགས། སྤྱི་ཚོགས་ ཀྱི་ གནོན་ཤུགས། འདི་དག་ ཚང་མ་ ཞི་བའི་ ཐབས་ལམ་ བེད་སྤྱོད་ བྱས་ནས་ སྐྲུན་ ཐུབ་ཀྱི་ རེད།
བོད་པའི་ མི་མང་ ཚང་མ་ མཉམ་རུབ་ ཀྱི་ ཐོག་ནས་ རྒྱ་ནག་ ལ་ འདི་འདྲ་བའི་ གནོན་ཤུགས་ ཤིག་ སྐྲུན་ མ་ཐུབ་ ན་ ང་ཚོའི་ གྲོས་མོལ་ ག་ཚོད་ བྱེད་ཀྱང་ རྒྱ་གཞུང་ གིས་ མགོ་སྐོར་ གཏོང་རྒྱུ་ ལས་ ཕན་ཐོག་ ཡོང་བ་ ཧ་ཅང་ ཁག་པོ་ རེད།

Friday, January 22, 2010

དྲ་རྒྱ་ དང་ རང་དབང་ བར་ གྱི་ འབྲེལ་བ་

ཁ་སང་ ཨེ་ཤེ་ཡ་ རང་དབང་ རླུང་འཕྲིན་ཁང་ གི་ སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ མཉམ་ དུ་ བོད་ དང་ རྒྱ་ནག་ ནང་ དྲ་རྒྱའི་ དམ་སྒྲག་ སྐོར་ སྐད་ཆ་ བཤད་རྒྱུའི་ གོ་སྐབས་ ཐོབ་བྱུང་། འདི་གར་ གསན་རོགས།

ཨེ་ཤ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་།

དྲ་རྒྱ་ ནི་ རང་དབང་ གི་ མཐུན་སྐྱེན་ ཞིག་ ཡིན་པས་། བེད་སྤྱོད་ བྱེད་ ཐུབ་ན་ བོད་པའི་ རང་བཙན་ ཐབ་རྩོད་ ལ་ ཧ་ཅང་ ཕན་ཐོག་ཆེ་།

Friday, January 15, 2010

It's time to disengage China

May be this is the year. May be it was always going to take a giant like Google to unravel an empire like China. Or may be not. But one thing is clear: China will never be the same again.

We might never know exactly what the Chinese government did that incensed Google enough to reverse four years of colluding with Beijing's censorship. But we can be sure that Google's recent decision to stand up to Beijing's dictatorship has a set a new standard for corporate practice.

All these years, the conventional wisdom was that we must choose between human rights and China's emerging market, implying that we can't have both. But now Google's experience shows that doing business with China is not only bad for human rights, it's bad for business too.

This is only a symptom of the larger problem that the Chinese empire represents. China does not honor international law. It does not respect human rights. And now we know it's stealing intellectual property from corporations. It's time to disengage.