Sunday, March 7, 2010

Seeking the Support of Foreign Governments

ཁ་སང་ ཨ་རི་ བོད་ཀྱི་ རླུང་འཕྲིན་ཁང་ མཉམ་དུ་ དྲི་བ་དྲི་ལན་ བྱས་ ཡིན་པས། དེའི་ནང་ ཕྱི་རྒྱལ་ ལ་ སྡོད་མཁན་ བོད་པ་ ཚོས་ སོ་སོའི་ ས་གནས་ ཀྱི་ གཞུང་ ལ་ བོད་དོན་ ཆེད་ ཞུ་གཏུག་ བྱེད་རྒྱུ་ གལ་ཆེན་ ཡིན་པའི་ སྐོར་ སྐད་ཆ་ བཤད་ཡོད།