Saturday, July 18, 2009

ཞི་བའི་ལམ་ལ་ནུས་པ་ཨེ་ཡོད

ཞི་བའི་ལམ་ བེད་སྤྱོད་ ཤེས་ན་ དྲག་པོ་ ལས་ ནུས་པ་ ཆེ་བ་ ཡོད་
ཞི་བའི་ ཐབས་ལམ་ འདྲ་མིན་ སྣ་ཚོགས་ ཡོད་ཀྱང་ འདིར་ ཐབ་ཇུས་༡༩༨ ཙམ་བཀོད་ཡོད་
http://studentsforafreetibet.org/downloads/198_Nonviolent_Tactics.doc

No comments:

Post a Comment